Governance

Anbi
De Merwelanden is een anbi: een algemeen nut beogende instelling. Anbi's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. De Merwelanden voldoet aan de voorwaarden voor een anbi en maakt gebruik van de website anbiplein.nl om de benodigde publicaties te tonen.

Cliëntenraad
De cliënten hebben het recht van medezeggenschap met betrekking tot de leefomstandigheden in De Merwelanden. In De Merwelanden is hiervoor een cliëntenraad geïnstalleerd. De raad is samengesteld uit cliënten en familieleden van cliënten.
Tot de taak van de cliëntenraad behoort het bevorderen van de goede leefsfeer in De Merwelanden. De raad kan hieraan bijdragen door mee te werken aan het bevorderen van een goede communicatie tussen de cliënten, de medewerkers en het bestuur van De Merwelanden. De raad heeft de bevoegdheid aan het bestuur van De Merwelanden schriftelijk advies uit te brengen ten aanzien van elk, volgens de raad, hiervoor in aanmerking komend onderwerp. 

Ondernemingsraad
Inspraak is belangrijk voor onze organisatie. Niet alleen inspraak van bewoners, maar zeker ook van onze medewerkers. De ondernemingsraad (or) vertegenwoordigt dan ook de medewerkers van De Merwelanden.
De or heeft advies- en instemmingsrecht zoals vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. De or heeft structureel overleg met de bestuurder. Medewerkers kunnen vragen aan de ondernemingsraad schriftelijk indienen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. H.T. Zwartkruis (voorzitter)
Mw. G.J.J. Prins
Mw. A.J.M. Smit
Dhr. D.S. Beljaarts

Raad van Bestuur
De Merwelanden heeft een eenkoppig bestuur, bestaande uit Mw. C. van Randwijk.